Prawa, z których korzystasz jako podatnik

Program do PIT 2016 dostępny w serwisie PITax.pl Łatwe podatki nie wymaga od Ciebie znajomości twoich praw. Wręcz przeciwnie, pozwoli ci z nich korzystać, nawet jeśli nie jesteś zainteresowany ich znajomością. To oczywiście nie zmienia faktu, iż prawa te są przez nasz system podatkowy gwarantowane.

Zawsze pozostanie indywidualną decyzją, jak dalece chcemy być świadomi praw oraz procesów, którym podlegamy. Choć z łatwością przyjdzie nam kwestionować zdrowy rozsądek osoby kompletnie ignorującej przepisy prawa kraju, w którym żyje, z drugiej strony osoba chcąca posiąść całkowitą wiedzę o każdym aspekcie swojego życia społecznego wzbudza w nas przede wszystkim troskę. Prawo podatkowe jest ważnym elementem życia na naszej planecie, a jego znajomość należy jedynie pochwalać. Jednak większości z nas wystarcza skutecznie przeprowadzone rozliczenie PIT oraz korzyści, jakie możemy w jego efekcie czerpać. Korzyści jak najbardziej przyziemne i namacalne. Jeśli wolisz pozostać „podatnikiem naiwnym”, masz do tego prawo – to twoje pierwsze prawo podatnika a Serwis PITax.pl Łatwe podatki respektuje je bez żadnych zastrzeżeń. Nasz darmowy program PIT umożliwi rozliczenie nawet tym podatnikom, którzy podatkami nie są w najmniejszym stopniu zainteresowani.

Wciąż jednak może się zdarzyć, iż w wyniku takiego bądź innego zbiegu okoliczności znajomość, skodyfikowanych w paragrafach i czekających na właściwy moment, oficjalnych praw podatnika okaże się niezbędna. Dotyczyć to będzie przede wszystkim sytuacji, w których szczególna sytuacja podatnika sprawi, iż organa podatkowe lub Ty nie będziecie całkowicie usatysfakcjonowani konkluzją nawet wzorcowo skomponowanego przez program do rozliczania pit 2016 zeznania podatkowego. Może to w efekcie wymagać dalszych wyjaśnień, korespondencji, czy też dostarczenia dodatkowych dokumentów. Z tego powodu warto znać swoje prawa — na początek wystarczy nawet ich encyklopedyczny skrót.

Jakkolwiek trywialnie by to brzmiało, jako podatnik masz prawo do płacenia tylko tyle, ile się od ciebie wymaga. Jeżeli zdarzy ci się zapłacić podatek od ciebie nienależny lub nadpłacić ponad to, czego słusznie się od ciebie oczekuje, bez wahania powinieneś wystąpić o zwrot. Jest to właśnie tzw. zwrot podatku, następujący w konsekwencji złożenia np. deklaracji podatkowej PIT 37 program, kiedy to zaliczki wpłacane przez pracodawcę w trakcie roku podatkowego, po obniżeniu efektywnego podatku za sprawą ulg i odliczeń, częściowo do ciebie wracają. W każdym wypadku bycia wierzycielem urzędu skarbowego możesz upominać się o zwrot nadpłaty (oraz odsetek, jeżeli następuje to z opóźnieniem). Kolejne kluczowe prawo podatnika jest jednym z tych, które wprost zostały zaimplementowane przez program do rozliczenia PIT 2016 — możliwość dokonania korekty zeznania. W przypadku popełnienia błędu w przesłanym już do urzędu zeznaniu wciąż możesz skorygować ten błąd, składając kolejne jako korektę pierwszego. Wyjątek stanowią sytuacje kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego — podlegając im, nie można korygować elementów zeznania, których dotyczą.

Masz także legalną możliwość wyznaczenia pełnomocnika, który podpisze Twoją deklarację — w takim wypadku jego podpis zwalnia Ciebie z tego obowiązku.

Prawo do zachowania tajemnicy skarbowej to nic innego jak prawne usankcjonowanie poufności wszelkich danych, informacji oraz dokumentów, jakie powierzasz urzędowi skarbowemu. Złamanie tej tajemnicy jest karalne.

Następne warte uwagi prawo podatnika — szczególnie przydatne w razie wątpliwości co do interpretacji i implementacji zasad podatkowych — zapewnia, po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku, pisemną interpretację określonej sytuacji podatkowej. Interpretację można uzyskać w Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy u tamtejszych Dyrektorów Izb Skarbowych. Nasz wniosek powinien być przede wszystkim skierowany do właściwego nam terytorialnie organu oraz wyczerpująco przedstawiać wnoszoną do rozpatrzenia sytuację, a także naszą ocenę prawnego wymiaru tej sytuacji. Istnieją oczywiście pewne zastrzeżenia co do możliwości wnoszenia zapytania. Podobnie jak to było w przypadku korekty rocznego zeznania, nie możemy wystosować zapytania, jeżeli dotyczyłoby ono aspektów naszej sytuacji będących aktualnie obiektem jakiejkolwiek kontroli skarbowej. Za bezprzedmiotowy uznaje się także wniosek dotyczący sprawy, która została już wcześniej rozstrzygnięta przez organa podatkowe. Odpowiedzi spodziewamy się w okresie trzech miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Jeszcze innym prawem — przydatnym w razie urzędowej konieczności potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego — jest prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia. Zaświadczenie powinno zostać wydane w terminie do siedmiu dni oraz dotyczyć zakresu żądania wyrażonego w odpowiednim wniosku.

Konkludując warto wspomnieć o prawie, z którego skorzystać można jedynie wyjątkowo, w specyficznych upominających się o spolegliwość okolicznościach. Ulgi w wypełnianiu zobowiązań podatkowych dają możliwość limitowania poboru zaliczek na PIT, gdyby miały się one okazać nieproporcjonalnie duże w stosunku do podatku lub gdyby ich pobieranie miało zagrozić ważnym interesom podatnika. Ponadto istnieje możliwość — w szczególnych okolicznościach — ubiegania się o odroczenie lub rozłożenie ratalne a nawet umorzenie należnego podatku.

Dodaj komentarz