Czy warto skorzystać z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej?

W poradni psychologiczno-pedagogicznej diagnozuje się dzieci i młodzież oraz prowadzi się terapię zaburzeń rozwojowych. Główne problemy, z którymi zgłaszają się klienci, to dysleksja, lękliwość, ADHD, problemy w nauce lub trudności w zdobywaniu przyjaciół. W poradni pracuje zwykle psycholog, logopeda i pedagog.

Co oferuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna zajmuje się głównie diagnozą i terapią zaburzeń rozwojowych, takich jak dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia czy dysortografia. Dzieci i młodzież z trudnościami dotyczącymi werbalizacji otrzymują również wsparcie logopedyczne od profesjonalnych logopedów. Dodatkowo w poradni bada się poziom rozwoju dziecka oraz jego potrzeby edukacyjne, które czasem są inne od reszty rówieśników. Niekiedy miejscem, gdzie rodzice otrzymują wytyczne dotyczące wsparcia wychowawczego dziecka również jest poradnia psychologiczna.

Z jakimi problemami warto zgłosić się do poradni?

Z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej skorzystają osoby, które mają trudności emocjonalne, takie jak nadmierna płaczliwość, ciągły lęk lub agresja. Dzieci i młodzież, którzy mają problemy w nauce (mimo starań), również zyskają nowe umiejętności, które pomogą im lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach. Do poradni trafiają też osoby mające trudności w relacji z rówieśnikami oraz ci, którzy nie mają przyjaciół i trudno im zaaklimatyzować się w klasie. Dodatkowo w tym ośrodku wspiera się dzieci, które mają problemy z zachowaniem (ADHD) i komunikacją.

Jak wygląda wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Pierwsze spotkanie w poradni ma charakter konsultacji, na której określa się charakter problemu i stawia się diagnozę. Najpierw zwykle bada się dziecko i poddaje się go różnym zadaniom aby określić jego poziom psychoruchowy. Często polega to na konsultacji z rodzicami, którzy opisują cały przebieg rozwoju malucha oraz przedstawiają problem z ich punktu widzenia. W celu diagnozy specjalista zleca wykonanie testów psychologicznych, które są dostosowane do wieku i zdolności badanego. Pedagog natomiast prowadzi wywiad w celu poznania jego zdolności czytania i pisania oraz znajomości reguł ortograficznych. W poradni psychologiczno-pedagogicznej zwykle pracuje również logopeda, który pracuje nad rozwojem mowy u dziecka.

W kolejnych etapach ustala się formę pomocy dziecku oraz najwłaściwszy sposób leczenia określonego zaburzenia (jeśli występuje). Na tej fazie psycholog ustala, co ma być efektem wspólnej pracy oraz w jakim średnim czasie te efekty będą uzyskane. Nie da się dokładnie określić liczby spotkań, jednak na bieżąco będzie on informował rodziców o postępie. Na początku pracy określa się również wysokość opłat oraz poufność informacji. Bez zgody rodziców specjalista nie ma prawa nikomu udostępniać danych o dziecku.

Dodaj komentarz